top of page

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO)

De begeleider passend onderwijs functioneert als contactpersoon tussen de school en het samenwerkingsverband. De begeleiders richten zich hierbij primair op het versterken van de handelingsbekwaamheid van het schoolteam en het stroomlijnen van de ondersteuningsroute binnen de school en naar buiten toe, onder andere in verbinding met de AT-VO.

 

Hiertoe wordt de Begeleider Passend Onderwijs onderdeel van het zorgteam van de school, waardoor de Begeleider Passend Onderwijs tijdig betrokken wordt bij ondersteuningsvragen op de school en een rol kan spelen in de signalering en beoordeling van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Aangezien de Begeleider Passend Onderwijs onderdeel is van de basis(plus)ondersteuning en vanuit die functie betrokken is bij o.a. het signaleren van ondersteuningsvragen, het bieden van handelingsadviezen en het adviseren over het (al of niet) aanvragen van arrangementen, wordt de Begeleider Passend Onderwijs niet ingezet ten behoeve van de uitvoering van het arrangement. Wel heeft de Begeleider Passend Onderwijs een rol bij de arrangementen, gericht op de afstemming met alle betrokkenen en de inhoudelijke invulling van het arrangement.

Naast de primaire taak heeft elke BPO-er zijn eigen plus-expertise (BPO+). Elke BPO-er kan gevraagd worden om zijn plus expertise in te zetten ten dienste van de basis(plus)zorg op een andere school dan waar hij/zij contactpersoon van is.

 

De BPO+ expertise bestaat op dit moment uit:

 • TOS Taalontwikkelingsstoornissen

 • MHB Meer en Hoogbegaafdheid

 • LZ Langdurig zieken

 • LG Lichamelijk gehandicapt

 • ZML Zeer moeilijk lerend

 • MBO overstap van VO naar MBO

 • Afstandsonderwijs

 • Dyslexie

 • Dyscalculie

 • 113 Suïcidepreventie

 • HGW  Handelingsgericht werken

 • Visus Blinden en slechtzienden

 • Taalbeleid

 

Het uitgangspunt van de BPO-er is dat ten alle tijde het belang van de leerling centraal staat.

bottom of page