top of page

Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Naast het Voortgezet Onderwijs is er ook Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. In Nederland bestaan veel verschillende scholen voor VSO.

De scholen zijn ingedeeld in vier groepen. Elke groep verwijst naar een bepaalde beperking van de groep leerlingen die daar op school zitten.

 

De vier groepen zijn:

VSO 1

Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de koninklijke Visio.

VSO 2

Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben.

VSO 3

Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In ons samenwerkingsverband is dit school Bleyburgh in Sliedrecht. Deze school wordt bezocht door leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke of/en meervoudige beperking die in het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen in o.a. Rotterdam en Dordrecht.

VSO 4

Scholen voor VSO  4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. In het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is nog geen onderwijsvoorziening voor VSO 4. Leerlingen met VSO 4 problematiek zijn aangewezen op de Yulius en Horizon scholen in de omgeving.

Toelaatbaarheid VSO

Om toegelaten te kunnen worden op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO).

Aanvraagformulier 

 

Om een TLV aan te vragen dient het aanvraagformulier TLV tezamen met het complete dossier te worden gedeeld met de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO). Bij de AT-VO kan een TLV worden aangevraagd voor VSO 3 en 4.

 

Voor een aanvraag VSO 1 moet u zijn bij :

 

Visio Rotterdam 

Heindijk 4

3079 PM Rotterdam

(088) 585 83 30       

 

Voor een aanvraag VSO 2 moet u zijn bij :    

 

Auris aanmeldpunt Rotterdam en omgeving

Heer Bokelweg 143

3032 AD Rotterdam  

(010) 243 16 60

bottom of page